Pizzigoni, Vittorio. 2021. “Too Good to Be True: The Savona Courthouse”. Histories of Postwar Architecture 4 (9):248-57. https://doi.org/10.6092/issn.2611-0075/14231.